Exercises – УВОД В ПРОГРАМИРАНЕТО – УПРАЖНЕНИЕ №7 Solved

$ 24.99
Category:

Description

ЗА КАКВО ЩЕ СИ ГОВОРИМ ДНЕС?
 Коментари по Домашно 1
 Бройни системи
 Побитови операции
КОМЕНТАРИ ПО ДОМАШНО 1
 Основна стилистична забележка – обособявайте
“магическите числа” (като граници на интервали и други идващи от условието стойности) като константи.
 Спазвайте стриктно условията за предаване.
 НЕ добавяйте допълнителни съобщения към потребителя, които не са описани в условията на задачите.
БРОЙНИ СИСТЕМИ
Преобразуване от една бройна система в друга
▪ от десетична към произволна; ▪от произволна към десетична;
▪ от двоична към шестнайсетична/осмична (и обратно).
ПОБИТОВИ ОПЕРАЦИИ
Оператор Значение
<< Bitwise left shift (Побитово отместване наляво)
>> Bitwise right shift (Побитово отместване надясно)
& Bitwise AND (Побитово И)
| Bitwise OR (Побитово ИЛИ)
~ Bitwise NOT (Побитово НЕ)
^ Bitwise XOR (Побитово ИЗКЛЮЧВАЩО ИЛИ)
https://en.cppreference.com/w/cpp/language/operator_precedence
ПРИМЕР 1
Функция, която проверява дали подадено като параметър цяло число е четно.
ПРИМЕР 2
Функция, която повдига 2 на степен цяло число, подадено като параметър.
ПРИМЕР 3
Функция, която проверява дали подадено като параметър цяло число е степен на 2.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Exercises – УВОД В ПРОГРАМИРАНЕТО – УПРАЖНЕНИЕ №7 Solved”

Your email address will not be published. Required fields are marked *